Όροι Συμμετοχής | Φεστιβάλ Πηνειού

Όροι Συμμετοχής

1.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός διεξάγεται από τις εταιρείες με την επωνυμία «ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΜΗΡΟΣ Ε.Π.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Ι.Σ.Α.Ε.Κ. ΟΜΗΡΟΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βερανζέρου, αριθμός 3 και με την επωνυμία «AEGEAN OMIROS ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο «AEGEAN OMIROS COLLEGE» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου, αριθμός 17, που θα ονομάζονται στο εξής οι «Διοργανώτριες», από τις 19-06-2024 έως και τις 21-06-2024 («περίοδος διεξαγωγής του διαγωνισμού»). Με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό μέσω της φόρμας συμμετοχής, κάθε συμμετέχων (στο εξής «Συμμετέχων») θα καλείται να δηλώσει ότι συμφωνεί με και αποδέχεται τους παρόντες όρους συμμετοχής και προστασίας δεδομένων οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις (εφεξής οι «Όροι»). Οι παρόντες Όροι θα είναι καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι σε ηλεκτρονική μορφή, στους επίσημους δικτυακούς ιστότοπους των Διοργανωτριών.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Ελλάδα, οι οποίοι κατά τη χρονική στιγμή συμμετοχής τους στο διαγωνισμό έχουν ήδη συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και των εταιρειών που συνδέονται με τον όμιλο καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι και Α΄ βαθμού (σύζυγος, σύντροφος και συγγενείς σε ευθεία γραμμή) αποκλείονται από τη συμμετοχή. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή για λογαριασμό τρίτων.

Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν εντός της περιόδου διεξαγωγής διαγωνισμού και θα πληρούν τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων.

Διευκρινίζεται ρητά ότι τυχόν υποβαλλόμενες συμμετοχές μετά τη λήξη της περιόδου διεξαγωγής του διαγωνισμού θα θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες ως μη γινόμενες και δεν θα επάγονται οποιοδήποτε αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύουν την Διοργανώτρια ή οποιονδήποτε τρίτο.

 

 1. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(Α) Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη μέσω μίας κλήρωσης που θα διεξαχθεί τη Τρίτη 25/6/2024 των νικητών (οι «Νικητές»), στους οποίους οι Διοργανώτριες θα απονείμουν τα δώρα που προβλέπονται στον όρο 4, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις των παρόντων όρων. Η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης είναι η 25/06/2024 και ώρα 14:00 μ.μ. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στο χώρο του Aegean College, Ρούσβελτ 35, Λάρισα, 41222.

Στην κλήρωση θα λάβουν μέρος όλες οι έγκυρες συμμετοχές που θα έχουν υποβληθεί μέχρι και την Παρασκευή 21/06/2024 στο χώρο του περιπτέρου που θα υπάρχει στο Φεστιβάλ Πηνειού 2024.

(Β) Προϋπόθεση έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι οι συμμετέχοντες να:

1) έχουν δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με όσα ορίζονται στον όρο 1 ανωτέρω,

2) έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα,

3) έχουν συμπληρώσει και υποβάλλει τη φόρμα συμμετοχής καταχωρώντας όλα τα στοιχεία που ζητάει η φόρμα. Κάθε συμμετέχων φέρει την ευθύνη για την εγκυρότητα των στοιχείων που δηλώνει και καταχωρεί.

 

 1. ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

Η κλήρωση θα διενεργηθεί με λαχνούς ηλεκτρονικά, μέσω ειδικού λογισμικού, που δεν επιτρέπει την ανθρώπινη παρέμβαση. Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή οποιασδήποτε κλήρωσης κατά την αντίστοιχη ημέρα και ώρα που προβλέπεται στον όρο 2, οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα ορισμού νεότερης ημέρας και ώρας διεξαγωγής αυτής με προηγούμενη, προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, ανακοίνωσή τους στις επίσημες ιστοσελίδες τους https://omiros.gr/ & https://aegeancollege.gr/.

Ως νικητές κάθε κλήρωσης θα ορισθούν :

Για το Δώρο 1, όπως αυτό ορίζεται κατωτέρω στον όρο 4 του παρόντος ο πρώτος (1) κατά σειρά προτεραιότητας που θα αναδειχθεί από την κλήρωση. Από την κλήρωση θα αναδειχθεί και ένας επιλαχών.

Για το Δώρο 2, όπως αυτό ορίζεται κατωτέρω στον όρο 4 του παρόντος ο τρεις (3) κατά σειρά προτεραιότητας που θα αναδειχθούν από την κλήρωση. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν και τρεις (3) επιλαχόντες.

Για το Δώρο 3, όπως αυτό ορίζεται κατωτέρω στον όρο 4 του παρόντος οι πέντε (5) κατά σειρά προτεραιότητας που θα αναδειχθούν από την κλήρωση. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν και πέντε (5) επιλαχόντες.

Για το Δώρο 4, όπως αυτό ορίζεται κατωτέρω στον όρο 4 του παρόντος οι δέκα (10) κατά σειρά προτεραιότητας που θα αναδειχθούν από την κλήρωση. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν και δέκα (10) επιλαχόντες.

Οι «επιλαχόντες» (ή «αναπληρωματικοί») οι οποίοι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν κατά σειρά προτεραιότητας της ανάδειξής τους από την κλήρωση τα δώρα του όρου 4, είτε σε περίπτωση μη έγκυρης συμμετοχής κάποιου νικητή, είτε σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές στο χρονικό διάστημα που έχει ορισθεί κατά προβλεπόμενα στους παρόντες όρους, είτε σε περίπτωση που κάποιος νικητής αρνηθεί ή δεν παραλάβει ή εκπέσει του δώρου για οποιονδήποτε λόγο.

 

 1. ΔΩΡΑ/ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

Τα δώρα για τους νικητές της κλήρωσης του όρου 2 είναι τα ακόλουθα:

 • Δώρο 1 : Ένα ηλεκτρικό ποδήλατο Ducati E – Scrambler
 • Δώρο 2 : Τρεις (3) Ολικές Υποτροφίες για σπουδές στις Σ.Α.Ε.Κ. Όμηρος
 • Δώρο 3 : Πέντε (5) Υποτροφίες με μείωση διδάκτρων κατά 50% για σπουδές στις Σ.Α.Ε.Κ. Όμηρος
 • Δώρο 4 : Δέκα (10) Υποτροφίες με μείωση διδάκτρων κατά 25% για σπουδές στις Σ.Α.Ε.Κ. Όμηρος

 

 1. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΝΙΚΗΤΗ, ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ

(Α) Όλοι οι νικητές θα ειδοποιηθούν από τις Διοργανώτριες ή μία εξ αυτών, για την ανάδειξή τους και τη διαδικασία παραλαβής των δώρων, με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής, εντός 2 εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που θα γίνει η σχετική κλήρωση. Οι Διοργανώτριες δικαιούνται αλλά δεν υποχρεούνται να επιβεβαιώσουν τηλεφωνικά την παραλαβή του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος από κάθε νικητή, εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας.

(Β) Κάθε νικητής θα πρέπει, για να παραλάβει ο ίδιος το δώρο του, να προσκομίσει σχετικό αποδεικτικό έγγραφο, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο (Δ) του παρόντα όρου.

(Γ) Επιπλέον με το ηλεκτρονικό μήνυμα της παρ. Α ανωτέρω, θα αποσταλεί σε κάθε νικητή από τις Διοργανώτριες έντυπο το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί, υπογραφεί και αποσταλεί σ’ αυτές εντός της προθεσμίας της παραγράφου (Δ) παρακάτω, ώστε να είναι εφικτή η παραλαβή των δώρων.

(Δ) Η κατακύρωση των νικητών και η απόδοση των Δώρων τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης από κάθε νικητή στα γραφεία των Διοργανωτριών στην Πατρόκλου 14, Λάρισα, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που κάθε νικητής θα ειδοποιηθεί σχετικά από τις Διοργανώτριες, αναγνωριστικού δημόσιου εγγράφου, όπως δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία του νικητή,

(Ε) Εάν δεν καταστεί εφικτή η ειδοποίηση οποιουδήποτε νικητή από τις Διοργανώτριες, εντός της προθεσμίας της παραγράφου (Α) του παρόντα όρου (η αδυναμία ειδοποίησης του νικητή θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του αρμόδιου για την επικοινωνία με τον νικητή υπαλλήλου των Διοργανωτριών), ή εάν οποιοσδήποτε νικητής δεν προσκομίσει στα ως άνω γραφεία ων Διοργανωτριών οποιοδήποτε των εγγράφων του που αναφέρονται στην παράγραφο (Δ) του παρόντα όρου, εντός της προβλεπόμενης στην παράγραφο αυτή προθεσμίας, ή διαπιστωθεί ότι η συμμετοχή του είναι άκυρη επειδή δεν συντρέχουν οι ανωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στο διαγωνισμό ή διαπιστωθεί ότι δεν έχει δηλώσει τα ορθά στοιχεία του στη φόρμα συμμετοχής με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ταυτοποιηθεί ως συμμετέχων, τότε χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωση διεκδίκησης του αντίστοιχου δώρου, το οποίο απόλλυται οριστικά για αυτόν και θα αποδοθεί στον επόμενο κατά σειρά προτεραιότητας / ανάδειξης από την κλήρωση, αναπληρωματικό νικητή. Εάν επισυμβεί οποιαδήποτε των παραπάνω περιπτώσεων ως προς τον αναπληρωματικό νικητή, στη θέση του θα υπεισέλθει ο δεύτερος επιλαχών κ.ο.κ. Η ενημέρωση των επιλαχόντων θα γίνει από τις Διοργανώτριες κατά σειρά προτεραιότητας κατά τον ίδιο τρόπο με τον αρχικό νικητή. Σε περίπτωση που δεν κατακυρωθεί ή δεν αποδεχθεί το δώρο εντός της τασσόμενης προθεσμίας ούτε και ο τελευταίος επιλαχών, οι Διοργανώτριες απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους συγκεκριμένους νικητές (αρχικό και επιλαχόντες) και διατηρούν το δικαίωμα να διαθέσουν ή να μη διαθέσουν το Δώρο κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, δεδομένου ότι θα έχουν εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις τους απέναντι στον αρχικό νικητή και τους επιλαχόντες.

(ΣΤ) Οι νικητές φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αναγραφή και αποστολή των στοιχείων τους προς τις Διοργανώτριες. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής αναγραφή και αποστολή των στοιχείων του νικητή, παρέχει το δικαίωμα στις Διοργανώτριες να τον αποκλείσουν από το Διαγωνισμό, εκτός αν άλλως ορίζεται στους παρόντες Όρους.

(Ζ) Τα Δώρα του Διαγωνισμού είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με προϊόντα ισόποσης αξίας

(Η) Οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να ανακοινώσουν τα ονοματεπώνυμα των νικητών και επιλαχόντων στην επίσημη ιστοσελίδα του Aegean College και της ΣΑΕΚ Όμηρος και να προβούν σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης των Δώρων.

(Θ) Κατόπιν της παράδοσης των Δώρων, οι Διοργανώτριες Εταιρείες απαλλάσσονται από οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη και υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και των νικητών, οι δε νικητές του παρόντος Διαγωνισμού ουδεμία άλλη απαίτηση ή αξίωση διατηρούν έναντι ων Διοργανωτριών, οικονομικής ή άλλης φύσεως, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού.

 

 1. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜOΣ ΝΙΚΗΤH

Κάθε νικητής μπορεί να αποκλεισθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και σε αυτό της απόδοσης του Δώρου του, εφόσον συντρέξει έστω ένας από τους ακόλουθους λόγους:

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους ή παραβιάσει ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι τους ουσιώδεις,

– λόγω κωλύματός του, δυνάμει των παρόντων Όρων,

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία ων Διοργανωτριών με το νικητή, εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους,

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παρουσιασθεί για να παραλάβει το έπαθλό του ή δεν προσκομίσει στα γραφεία ων Διοργανωτριών στο Δήμο Λαρισαίων, Πατρόκλου 14, τα αιτούμενα για την παραλαβή του έγγραφα και στοιχεία εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους ή παρουσιασθεί εκπρόθεσμα για την παραλαβή του χρηματικού επάθλου ή προσκομίσει εκπρόθεσμα τα ως άνω στοιχεία.

– λόγω ανικανότητας του νικητή προς δικαιοπραξία.

 

 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να μεταθέσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή τροποποιήσουν τον διαγωνισμό. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να ακυρώσουν συμμετοχές που προσβάλλουν την εικόνα τους, τα χρηστά ήθη και έθιμα, τη δημόσια αιδώ, κ.λπ.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται την πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής και των όρων χρήσης των ιστοσελίδων https://omiros.gr/ & https://aegeancollege.gr/ που είναι διαθέσιμοι στις ιστοσελίδες αυτές, καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση των συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι των Διοργανωτριών. Επίσης, η συμμετοχή στον διαγωνισμό καθώς και η αποδοχή των δώρων από τους νικητές ισοδυναμεί αυτομάτως με δήλωση απαλλαγής ευθύνης των Διοργανωτριών από κάθε ευθύνη χωρίς κανένα περιορισμό.

Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η λειτουργία των ιστοσελίδων των Διοργανωτριών δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στον Διαγωνισμό μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο των εν λόγω διαδικτυακών τόπων όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας στην οποία στηρίζονται, οι οποίες είναι πέραν του ελέγχου και των ορίων ευθύνης των Διοργανωτριών. Για τους λόγους αυτούς, οι Διοργανώτριες ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή παντός τρίτου στις περιπτώσεις αυτές.

Οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα Δώρα καθώς και να αυξήσουν ή μειώσουν τον αριθμό τους, με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών του Διαγωνισμού.

Η ευθύνη των Διοργανωτριών περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων ως άνω Δώρων.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει στη διεύθυνση (e-mail): m.nevrantzas@omiros.gr ή p.galiatsatos@omiros.gr.

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, σε λέξεις ή ενδείξεις που προσομοιάζουν προς τα σήματα, brands ή οποιεσδήποτε μεταφράσεις αυτών ή το διακριτικό τίτλο ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τις ευρεσιτεχνίες των Διοργανωτριών ή του ομίλου εταιρειών στον οποίο ανήκουν.

Οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα, μονομερώς σε οποιοδήποτε στάδιο και κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, να ματαιώσουν, να αναβάλουν το Διαγωνισμό ή/και να τροποποιήσουν τους παρόντες Όρους, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, γνωστοποιώντας τούτο μέσω σχετικής ανακοίνωσής τους στις επίσημες ιστοσελίδες του Διαγωνισμού.

Οι ως άνω τροποποιήσεις των παρόντων Όρων Συμμετοχής θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό. Οι Διοργανώτριες δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή, ανάκληση, ματαίωση ή χρονική μετάθεση του παρόντος Διαγωνισμού.

Παρά το γεγονός ότι οι Διοργανώτριες λαμβάνουν κάθε κατάλληλο και αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή διενέργεια και λειτουργία του Διαγωνισμού, υπάρχει περίπτωση να παρουσιασθούν σφάλματα. Σε τέτοια περίπτωση, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον μετριασμό, διόρθωση ή/και απάλειψή τους.

Με την παρέλευση της περιόδου διεξαγωγής του διαγωνισμού και της κατακύρωσης των Δώρων στους νικητές, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των Διοργανωτριών παύει να υφίσταται.

Οι Διοργανώτριες επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να διακόψουν ή να ολοκληρώσουν το διαγωνισμό ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς να αναφέρουν τις αιτίες. Οι Διοργανώτριες μπορούν να κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματός τους για παράδειγμα όταν για τεχνικούς λόγους (π.χ. λόγων ιών στο σύστημα υπολογιστών, παρεμβολών ή σφαλμάτων στο υλικό ή/και λογισμικό) ή νομικούς λόγους δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί η ορθή διεξαγωγή του διαγωνισμού. Εάν αιτία για τη διακοπή του διαγωνισμού είναι κάποιος συμμετέχων, οι Διοργανώτριες μπορούν να απαιτήσουν από το συγκεκριμένο άτομο αποζημίωση για τη ζημία που υπέστησαν.

 

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ/ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από τους παρόντες όρους θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

 

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον εν λόγω διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση από τις Διοργανώτριες των προσωπικών του στοιχείων (email, κινητό τηλέφωνο,κλπ) που δήλωσε για την παρακολούθηση του διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι Διοργανώτριες θα δύνανται να κάνουν χρήση του ονόματος των τυχερών, που αναδείχθηκαν από την κλήρωση στις Ιστοσελίδες τους ή στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο πλαίσιο οιασδήποτε σχετιζόμενης με τον Διαγωνισμό προωθητικής ενέργειας και για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. Υπεύθυνος Επεξεργασίας του αρχείου, που θα συσταθεί (τα στοιχεία συγκεντρώνονται σε μία βάση δεδομένων – database) είναι οι Διοργανώτριες, αποδέκτης δε των στοιχείων αυτών είναι και η εταιρεία με την επωνυμία «KOSMOCAR  Α.Β.Ε.Ε ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», που προσφέρει το ΔΩΡΟ 1 . Η σύσταση του αρχείου έχει σκοπό, όπως προαναφέρθηκε τη διενέργεια της προωθητικής ενέργειας – Διαγωνισμού και την πραγματοποίηση της κλήρωσης για την ανάδειξη των νικητών/τριών του διαγωνισμού καθώς και την προώθηση προϊόντων τόσο των Διοργανωτριών όσο και της KOSMOCAR  Α.Β.Ε.Ε ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, μέσω αποστολής ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων, στην οποία (αποστολή ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων) η KOSMOCAR  Α.Β.Ε.Ε ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ή/και οι Διοργανώτριες θα προβούν εφόσον ο συμμετέχων έχει ειδικώς δηλώσει τη συγκατάθεσή του και έχει επιβεβαιωθεί η γνησιότητα της δήλωσης αυτής από τις Διοργανώτριες, άλλως τα στοιχεία συμμετοχής των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό θα καταστρέφονται μετά το πέρας της διεξαγωγής της κληρώσεως.

Νομική βάση για τη προπεριγραφόμενη χρήση των στοιχείων, που δηλώνονται, αποτελεί η συγκατάθεση των συμμετεχόντων, οι οποίοι έχουν αναφορικά με τα στοιχεία, που θα δηλώσουν και θα τηρηθούν κατά τα άνω από τις Διοργανώτριες τα εξής δικαιώματα: δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα αντίρρησης, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, όπως επίσης και δικαίωμα προσφυγής ενώπιον της εποπτεύουσας αρχής.

Επισημαίνεται ότι οι Διοργανώτριες έχουν σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθούν μερικώς ή πλήρως την ικανοποίηση του αιτήματός σας για περιορισμό στην επεξεργασία ή διαγραφή των δεδομένων σας, εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομίμων δικαιωμάτων τους ή την εκπλήρωση νομίμων υποχρεώσεών τους.

Οι Διοργανώτριες οφείλουν να απαντήσουν στο αίτημά σας εντός μηνός από την παραλαβή του. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται κατά την κρίση των Διοργανωτριών λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων και σε αυτήν την περίπτωση οι Διοργανώτριες θα σας ενημερώσουν εντός μηνός από την παραλαβή για την εν λόγω παράταση, καθώς και για τους λόγους καθυστέρησης.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας ή για θέματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στο Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) των Εταιρειών με φυσική ή ηλεκτρονική αλληλογραφία χρησιμοποιώντας τα εξής στοιχεία: Τσιμισκή 45, Θεσσαλονίκη, email dpo : dpo@omiros.gr και dpo@aegeancollege.gr

Εάν οι Διοργανώτριες δεν ενεργήσουν επί του αιτήματός σας κατά την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ή κατόπιν της απαντήσεώς τους κρίνετε ότι παραβιάζονται τα ανωτέρω αναφερθέντα δικαιώματά σας έχετε τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μην χρησιμοποιείτε τα κοινωνικά δίκτυα και τις πλατφόρμες τους. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας ή για θέματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στο Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) των Εταιρειών με φυσική ή ηλεκτρονική αλληλογραφία χρησιμοποιώντας τα εξής στοιχεία: Τσιμισκή 45, Θεσσαλονίκη, email dpo : dpo@omiros.gr και dpo@aegeancollege.gr

 

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει στο e-mail: m.nevrantzas@omiros.gr ή p.galiatsatos@omiros.gr.

 

 1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού, που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Πηνειού 2024, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση την Παρασκευή 28/06/2024. Πολύ σύντομα θα ενημερωθούν οι Νικητές και θα αναρτηθούν τα ονόματά τους στην ιστοσελίδα μας. Οι νικητές Θα ενημερωθούν σύντομα για την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η τελετή παράδοσης των δώρων τους.