Η Σχολή Τεχνολογίας του Aegean College προσφέρει ένα συναρπαστικό πρόγραμμα εξειδίκευσης στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την αποθήκευση Ενέργειας και τις Τεχνολογίες του Μέλλοντος με τίτλο Renewable Energy Crash Course.

Το πρόγραμμα είναι Πιστοποιημένο από διεθνή εκπαιδευτικό φορέα.

 

Πρόκειται για ένα πολυδιάστατο επιμορφωτικό πρόγραμμα που καλύπτει όλες τις πτυχές της ανανεώσιμης ενέργειας και των τεχνολογιών ΑΠΕ.

Οι συμμετέχοντες:

 • αποκτούν σφαιρική εικόνα των βασικών τεχνολογιών ΑΠΕ και των οικονομοτεχνικών χαρακτηριστικών τους.
 • γνωρίζουν το νομικό και θεσμικό πλαίσιο της εγκατάστασης ΑΠΕ στην Ελλάδα,
 • εξοικειώνονται με τα χρηματοδοτικά εργαλεία επένδυσης στις ΑΠΕ και τα Συμβόλαια Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (PPAs),
 • γνωρίζουν τις τάσεις του μέλλοντος της Ενέργειας: Δίκτυα, Αποθήκευση και Νέες Τεχνολογίες.

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, φορέων και εταιρειών του κλάδου, σε επιχειρηματίες, επενδυτές και εγκαταστάτες έργων ΑΠΕ, σε αποφοίτους πολυτεχνικών, οικονομικών, νομικών σχολών ή άλλων που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν σφαιρική, εμπεριστατωμένη γνώση πάνω σε αυτό τον δυναμικό και ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της οικονομίας στην Ελλάδα και διεθνώς.

 • Σύγχρονο και πλήρες πρόγραμμα που καλύπτει συνολικά τον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας και της ενεργειακής μετάβασης.
 • Συνδυασμός θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής εφαρμογής με εκπαιδευτικές επισκέψεις στο πεδίο.
 • Διεθνής προοπτική παράλληλα με μελέτη της ελληνικής ιδιαιτερότητας.
 • Διεθνής εκπαιδευτική πιστοποίηση.
 • Διδάσκουν επαγγελματίες μηχανικοί, νομικοί και επενδυτές στον τομέα των ΑΠΕ.
 • Εξειδίκευση σε νομικά θέματα και χρηματοδοτικά εργαλεία.
 • Δικτύωση με επαγγελματίες του κλάδου.

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 80 διδακτικών ωρών (4 μήνες) και διακρίνεται σε τέσσερις ενότητες των 20 διδακτικών ωρών εκάστη. Οι ενότητες είναι οι εξής:

 • Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Νομικό και Κανονιστικό Πλαίσιο στην Ελλάδα (2ο διδακτικές ώρες).
 • Ενότητα 2: Ηλιακή και Αιολική Ενέργεια: Τεχνολογίες, Χρηματοδότηση και συστήματα ενεργειακού συμψηφισμού (Solar and Wind Energy – Technologies, Financing, and Metering Systems).
 • Ενότητα 3: Υδροηλεκτρικά, Βιομάζα και Γεωθερμία: Είσοδος στην Αγορά, Επιχειρηματικά Μοντέλα και Συμφωνίες Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (PPAs) (Hydro, Biomass, and Geothermal Energy – Market Entry, Business Models, and PPAs).
 • Ενότητα 4: Ενέργεια: Αποδοτικότητα, Αποθήκευση, Ένταξη Δικτύων, Νέες Τεχνολογίες και Κοινοτική Ενέργεια (Energy Efficiency, Storage, Grid Integration, Future Technologies, and Community Energy).

Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Νομικό και Κανονιστικό Πλαίσιο στην Ελλάδα (2ο διδακτικές ώρες)

1.1. Κατανοώντας την Ενέργεια: Πηγές, Μονάδες και Μετατροπή (Understanding Energy: Sources, Units, and Conversions (2 ώρες).
1.2. Η σημασία της Ανανεώσιμης Ενέργειας (The Importance of Renewable Energy) (2 ώρες).
1.3. Επισκόπηση των ΑΠΕ: Ηλιακή, Αιολική, Υδροηλεκτρική, Βιομάζα, Γεωθερμική και Κυματική Ενέργεια (Overview of Renewable Energy Sources: Solar, Wind, Hydro, Biomass, Geothermal, and Ocean Energy) (2 ώρες).
1.4. Κλιματική Αλλαγή και ο ρόλος των ΑΠΕ (Climate Change and the Role of Renewable Energy) (2 ώρες).
1.5. Το τοπίο των ΑΠΕ στην Ελλάδα και την Ευρώπη (The Renewable Energy Landscape in Greece and Europe) (2 ώρες)
1.6. Νομικό πλαίσιο για νέες επενδύσεις ΑΠΕ στην Ελλάδα (Legal Context for New Investments in Renewable Energy in Greece) (2 ώρες)
1.7. Συμφωνίες Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (PPAs) στην Ελλάδα: Πλαίσιο, Εφαρμογή και Παραδείγματα (Power Purchase Agreement (PPA) Contracts in Greece: Framework, Implementation, and Examples) (4 ώρες).
1.8. Εισαγωγή στην Ενεργειακή Κοινότητα της Ελλάδας (Introduction to the Energy Community in Greece) (4 ώρες).

Ενότητα 2: Ηλιακή και Αιολική Ενέργεια: Τεχνολογίες, Χρηματοδότηση και συστήματα ενεργειακού συμψηφισμού (Solar and Wind Energy – Technologies, Financing, and Metering Systems) (20 ώρες)

2.1. Εισαγωγή στην Ηλιακή Ενέργεια: Ηλιακή Ακτινοβολία και Ηλιακά Κύτταρα (Introduction to Solar Energy: Solar Radiation and Solar Cells) (2,5 ώρες).
2.2. Φωτοβολταϊκά: Τεχνολογίες, Συστήματα και Εφαρμογές (Photovoltaics: Technologies, Systems, and Applications) (2,5 ώρες).
2.3. Συγκεντρωτική Ηλιακή Ενέργεια-Ηλιοθερμικά (Concentrated Solar Power – CSP) (2,5 ώρες).
2.4. Εισαγωγή στην Αιολική Ενέργεια: Μηχανική Ανέμου και Τεχνολογίες Τουρμπινών (Introduction to Wind Energy: Wind Mechanics and Turbine Technology) (2,5 ώρες).
2.5. Συστήματα Αιολικής Ενέργειας: Επίγεια και Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα (Wind Energy Systems: Onshore and Offshore Wind Farms) (2,5 ώρες)
2.6. Χρηματοδοτώντας τις ΑΠΕ: Τραπεζικά Προϊόντα, Κρατικές Επιδοτήσεις και Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση Ηλιακής και Αιολικής Ενέργειας (Financing Renewable Energy: Bank Products, State Grants, and EU Funding for Solar and Wind Energy (3,5 ώρες).
2.7. Ενεργειακός Συμψηφισμός και Εικονικός Συμψηφισμός: Πλαίσιο, Οφέλη και Παραδείγματα (Net Metering and Virtual Metering in Greece: Framework, Benefits, and Examples) (4 ώρες).

Ενότητα 3: Υδροηλεκτρικά, Βιομάζα και Γεωθερμία: Είσοδος στην Αγορά, Επιχειρηματικά Μοντέλα και Συμφωνίες Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (PPAs) (Hydro, Biomass, and Geothermal Energy – Market Entry, Business Models, and PPAs) (20 ώρες)

3.1. Εισαγωγή στην Υδροηλεκτρική Ενέργεια: Συστήματα μικρής και μεγάλης κλίμακας (Introduction to Hydropower: Small and Large Scale Systems) (2,5 ώρες).
3.2. Ο ρόλος της Υδροηλεκτρικής Ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της Ελλάδας (The Role of Hydropower in Greece’s Energy Mix) (2,5 ώρες).
3.3. Κατανοώντας την Ενέργεια Βιομάζας: Παραγωγή, Τεχνολογίες Μετατροπής και Εφαρμογές (Understanding Biomass Energy: Production, Conversion Technologies, and Applications) (2,5 ώρες).
3.4. Ενέργεια Βιομάζας στην Ελλάδα: Δυναμικό και Προκλήσεις (Biomass Energy in Greece: Potential and Challenges) (2,5 ώρες).
3.5. Εισαγωγή στη Γεωθερμική Ενέργεια: Αντλίες Θερμότητας, Άμεση Χρήση και Ηλεκτροπαραγωγή (Introduction to Geothermal Energy: Heat Pumps, Direct Use, and Power Generation) (2,5 ώρες).
3.6. ΑΠΕ: Στρατηγικές εισόδου στην Αγορά και Επιχειρηματικά Μοντέλα (Market Entry Strategies and Business Models for Renewable Energy) (3,5 hours).
3.7. Αναλυτική Μελέτη των Συμβολαίων Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας: Δομή, Διαπραγμάτευση και Διαχείριση Κινδύνου (Detailed Study of PPA Contracts: Structure, Negotiation, and Risk Management) (4 ώρες).

Ενότητα 4: Ενέργεια: Αποδοτικότητα, Αποθήκευση, Ένταξη Δικτύων, Νέες Τεχνολογίες και Κοινοτική Ενέργεια (Energy Efficiency, Storage, Grid Integration, Future Technologies, and Community Energy (20 ώρες)

4.1. Αρχές Ενεργειακής Αποδοτικότητας και Πρακτικές (Energy Efficiency Principles and Practices (3 ώρες).
4.2. Τεχνολογίες Αποθήκευσης Ενέργειας: Συσσωρευτές, Σφόνδυλοι, Θερμική Αποθήκευση και Αντλησιοταμίευση (Energy Storage Technologies: Batteries, Flywheels, Thermal Storage, and Pumped Hydro (3 ώρες).
4.3. Ενσωμάτωση Δικτύων ΑΠΕ: Προκλήσεις και Λύσεις (Grid Integration of Renewable Energy: Challenges and Solutions) (3 ώρες).
4.4. Έξυπνα Δίκτυα και Μικροδίκτυα: το μέλλον της Διανομής Ενέργειας (Smart Grids and Microgrids: The Future of Energy Distribution) (3 ώρες).
4.5. ΑΠΕ: Οι τάσεις και οι τεχνολογίες του Μέλλοντος (Future Trends and Technologies in Renewable Energy) (3 ώρες)
4.6. Κατανοώντας την Κοινοτική Ενέργεια: Έννοιες, Οφέλη και Περιπτωσιολογικές Μελέτες στην Ελλάδα (Understanding Community Energy: Concepts, Benefits, and Case Studies in Greece (5 ώρες).

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα διαθέτουν γνώσεις, εμπειρίες και εφόδια που τους επιτρέπουν να εργαστούν σε εταιρείες ενέργειας, εγκατάστασης έργων ΑΠΕ ή συναφών υπηρεσιών σχετικών με την ανανεώσιμη ενέργεια και την αποθήκευση ενέργειας.