Η Σχολή Βιοεπιστημών του Aegean College προσφέρει προπτυχιακές σπουδές στη Χημεία σε συνεργασία με το University of Essex, το κορυφαίο βρετανικό Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, που οδηγεί στον τίτλο BSc (Hons) Chemistry.

University of Essex Logo

Οι σπουδές Χημείας επιτρέπουν στους φοιτητές να αναπτύξουν γνώσεις και εργαστηριακές δεξιότητες, σύμφωνα με τα βρετανικά και ελληνικά πανεπιστημιακά πρότυπα. Ο στόχος είναι οι απόφοιτοι να γίνουν επαγγελματίες χημικοί, διαθέτοντας το απαραίτητο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο για να εργαστούν με επιτυχία σε επιστημονικά πεδία με πολυάριθμες, σύγχρονες και εντυπωσιακές εφαρμογές.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι φοιτητές προετοιμάζονται για τη διεξαγωγή έρευνας και την αντιμετώπιση πρακτικών επαγγελματικών προκλήσεων.

Βάσει των προτύπων ποιοτικής εκπαίδευσης στη Χημεία που καθορίζονται από το Subject Benchmark Statement for Chemistry του 2022, οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις εξής εργαστηριακές γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες:

 • Ανάπτυξη επαγγελματικών ικανοτήτων και εκμάθηση πρωτοκόλλων δεοντολογίας.
 • Κατανόηση θεωρητικών μοντέλων με έμφαση στους τομείς της Ανόργανης Χημείας, Οργανικής Χημείας και Φυσικοχημείας.
 • Κατανόηση της σύστασης, των ιδιοτήτων και της συμπεριφοράς της ύλης σε ατομικό και μοριακό επίπεδο, καθώς και της φύσης των χημικών αντιδράσεων.
 • Γνώση των ιδιοτήτων και των εφαρμογών διαφόρων χημικών ενώσεων, όπως φάρμακα, πολυμερή, ανόργανες και οργανικές ουσίες, βιομόρια, νανοϋλικά και άλλων χημικών εφαρμογών που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, όπως η τεχνολογία τροφίμων, περιβαλλοντικές και βιολογικές εφαρμογές, ανάπτυξη βιομηχανικών προϊόντων, καινοτόμες θεραπευτικές προσεγγίσεις για ασθένειες, κ.λπ.

 

Ως συνέπεια της εκπαίδευσης βάσει αυτών των προτύπων, οι φοιτητές θα αναπτύξουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις του κλάδου της Χημείας.

Επιπλέον, οι φοιτητές του προγράμματος Χημείας:

 • Θα αποκτήσουν την ικανότητα να χειρίζονται, ερμηνεύουν και αξιολογούν πειραματικές, αναλυτικές και υπολογιστικές τεχνικές μέσω πρακτικής εργαστηριακής εκπαίδευσης.
 • Θα αναπτύξουν τη δυνατότητα διατύπωσης υποθέσεων, σχεδιασμού και πραγματοποίησης πειραμάτων, συλλέγοντας, ερμηνεύοντας και αναλύοντας χημικά δεδομένα, τα οποία στη συνέχεια θα παρουσιάζουν σε γραπτές εργαστηριακές αναφορές.
 • Θα εκπαιδευτούν στην αποτελεσματική εργασία, είτε ως μέρος μιας ομάδας είτε ανεξάρτητα, προκειμένου να είναι σε θέση να επιλύουν χημικά προβλήματα και να αντιμετωπίζουν προκλήσεις με κριτική σκέψη και τεκμηριωμένη επιστημονική άποψη.
 • Θα αναπτύξουν γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας στη χημική έρευνα και πρακτική.
 • Θα αποκτήσουν εμπειρία σε σύγχρονα θέματα Χημείας του 21ου αιώνα, όπως ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέων φαρμάκων, η χρήση προηγμένων υλικών με νέες χημικές, βιολογικές, περιβαλλοντικές και τεχνολογικές εφαρμογές, καθώς και πρωτοποριακές πειραματικές και υπολογιστικές προσεγγίσεις.

 

Στη διάρκεια της φοίτησής τους, οι φοιτητές θα ασκηθούν σε ποικίλες εργαστηριακές τεχνικές με σκοπό την πρακτική εφαρμογή των γνώσεών τους. Αυτό θα τους βοηθήσει να προετοιμαστούν για την εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας κατά το 4ο έτος των σπουδών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις αναλυτικές και φυσικοχημικές τεχνικές, καθώς και στις πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενες τεχνικές υπολογιστικής Χημείας.

Τέλος, οι φοιτητές θα πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε ερευνητικά ιδρύματα, βιομηχανικές μονάδες και εταιρείες, προκειμένου να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στις πρακτικές εφαρμογές της Χημείας.

 • Είναι το μοναδικό κολλέγιο στην Ελλάδα που προσφέρει αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών στη Χημεία.
 • Το πρόγραμμα της Χημείας προσφέρεται σε συνεργασία με το University of Essex, Πανεπιστήμιο της Χρονιάς στα βραβεία Times Higher Education Awards 2018.
 • Διδάσκει ακαδημαϊκό προσωπικό εξαιρετικού επιπέδου και ικανοτήτων, με πολυετή εμπειρία και διακρίσεις στην εκπαίδευση και την έρευνα, όπως χημικοί, χημικοί μηχανικοί, βιολόγοι, φυσικοί.
 • Σύγχρονες εργαστηριακές εγκαταστάσεις.
 • Δυνατότητα εγγραφής στο Royal Society of Chemistry κατά τη διάρκεια φοίτησης, καθώς και μετά την αποφοίτηση από το πρόγραμμα.
 • Εξωστρεφές πρόγραμμα που προάγει τη διασύνδεση των φοιτητών με την αγορά εργασίας: συμμετοχή σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, επισκέψεις σε χημικές βιομηχανίες, ερευνητικά ιδρύματα και εταιρείες.
 • Επένδυση στην Έρευνα υψηλών προδιαγραφών.
 • Το προπτυχιακό πρόγραμμα προσφέρεται σε Αθήνα, Πειραιά, Λάρισα και Θεσσαλονίκη.

Το τετραετές πρόγραμμα σπουδών στη Χημεία εφοδιάζει τους φοιτητές με όλες τις απαραίτητες ακαδημαϊκές γνώσεις και εργαστηριακές δεξιότητες, έτσι ώστε να επιτύχουν πνευματικά και επαγγελματικά.

 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στη Χημεία (Applied Mathematics in Chemistry).
 • Φυσική (Physics).
 • Επιστήμη Υπολογιστών στη Χημεία (Computer Science in Chemistry).
 • Γενική και Ανόργανη Χημεία Ι (General and Inorganic Chemistry I).
 • Πρακτικές και Εργαστηριακές Δεξιότητες για Χημικούς (Practical and Laboratory Skills for Chemists).
 • Διδασκαλία της Χημείας-Ψυχολογία της Μάθησης (Teaching of Chemistry-Psychology of Learning).
 • Αναλυτική Χημεία (Analytical Chemistry).
 • Ανόργανη Χημεία ΙΙ (Inorganic Chemistry II).
 • Φυσικοχημεία Ι (Physical Chemistry I).

 • Ενόργανη Χημική Ανάλυση Ι (Instrumental Chemical Analysis I).
 • Οργανική Χημεία Ι (Organic Chemistry I).
 • Αρχές Κβαντικής Χημείας και Φασματοσκοπίας (Principles of Quantum Chemistry and Spectroscopy).
 • Φυσικοχημεία ΙΙ (Physical Chemistry II).
 • Οργανική Χημεία ΙΙ (Organic Chemistry IΙ).
 • Ανόργανη Χημεία ΙΙΙ (Inorganic Chemistry III).
 • Ενόργανη Χημική Ανάλυση ΙΙ (Instrumental Chemical Analysis II).
 • Εισαγωγή στην Έρευνα (Introduction to Research).

 • Οργανική Χημεία ΙΙΙ (Organic Chemistry III).
 • Βιομηχανική Χημεία (Industrial Chemistry).
 • Φυσικοχημεία ΙΙΙ (Physical Chemistry III).
 • Περιβαλλοντική Χημεία (Environmental Chemistry).
 • Βιοχημεία (Biochemistry).
 • Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων (Food Chemistry and Technology).
 • Οργανική Σύνθεση (Organic Synthesis).
 • Τοξικολογία-Οικοτοξικολογία (Toxicology-Ecotoxicology).

 • Θεωρητική και Υπολογιστική Χημεία (Theoretical and Computational Chemistry).
 • Χημεία και Τεχνολογία Υλικών (Chemistry and Technology of Materials).
 • Φαρμακευτική Χημεία (Medicinal Chemistry).
 • Κλινική Χημεία (Clinical Chemistry).
 • Έλεγχος Ποιότητας-Διαπίστευση (Quality Control-Accreditation).
 • Πυρηνική Χημεία-Ραδιοχημεία (Nuclear Chemistry-Radiochemistry).
 • Πτυχιακή Εργασία (Research Project in Chemistry).

Το Aegean College έχει δημιουργήσει και λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, σύγχρονα και καλά εξοπλισμένα εργαστήρια Χημείας. Τα εργαστήρια αυτά καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών και τηρούν υψηλές προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας για την ομαλή διεξαγωγή πειραμάτων.

Τα εργαστήρια υποστηρίζονται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και αναβαθμίζονται συνεχώς σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών.

Τα εργαστήρια του Κολλεγίου διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό. Πιο συγκεκριμένα:

 • βασικά όργανα,
 • γυάλινα σκεύη,
 • διατάξεις για τιτλοδοτήσεις,
 • σταθμική ανάλυση,
 • σύγχρονους κλιβάνους,
 • αναλυτικούς ζυγούς,
 • ογκομετρικό εξοπλισμό,
 • πολυπαραμετρικά όργανα με εκλεκτικά ηλεκτρόδια,
 • φασμοτοφωτόμετρα UV-Vis,
 • αέρια και υγρά χρωματογράφους.

Μέσω αυτής της προσέγγισης, δημιουργείται ένα κατάλληλο περιβάλλον για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν την κατάλληλη εμπειρία και εξοικείωση με τις βασικές εργαστηριακές τεχνικές.

Τέλος, το Κολλέγιο συνεργάζεται με εργαστήρια και ερευνητικά Ινστιτούτα για να διευρύνει το εύρος της επαφής των φοιτητών με εξειδικευμένο εργαστηριακό εξοπλισμό.

Δρ. Ιωάννης Σιταράς
Δρ. Ιωάννης Σιταράς

Δρ. Ιωάννης Σιταράς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δρ Γκουτζουρέλας Νικόλαος
Δρ Γκουτζουρέλας Νικόλαος

Δρ Γκουτζουρέλας Νικόλαος

Βιοχημικός – Βιοτεχνολόγος, MSc, PhD
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δρ. Μαρίνα Δεσποτίδου
Δρ. Μαρίνα Δεσποτίδου

Δρ. Μαρίνα Δεσποτίδου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ελένη Γεωργαντζή Aegean College
Ελένη Γεωργαντζή Aegean College

Ελένη Γεωργαντζή

Χημικός
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μαρία Γ. Κούσκουρα Aegean College
Μαρία Γ. Κούσκουρα Aegean College

Μαρία Γ. Κούσκουρα

PhD
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ιωάννης Ψυχογιός - Καθηγητής BSc (Hons) Χημείας
Ιωάννης Ψυχογιός - Καθηγητής BSc (Hons) Χημείας

Ιωάννης Ψυχογιός

Χημικός Μηχανικός, MSc, PhD
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δρ Πάλλης - Aegean College
Δρ Πάλλης - Aegean College

Δρ. Γεώργιος Πάλλης

Χημικός Μηχανικός, PhD
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η Αικατερίνη-Λητώ Τζιβελέκα διδάσκει στο προπτυχιακό πρόγραμμα Χημείας του Aegean College σε συνεργασία με το University of Essex.
Η Αικατερίνη-Λητώ Τζιβελέκα διδάσκει στο προπτυχιακό πρόγραμμα Χημείας του Aegean College σε συνεργασία με το University of Essex.

Αικατερίνη-Λητώ Τζιβελέκα

Χημικός,PhD
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μαρία Χρηστάκου - Aegean College
Μαρία Χρηστάκου - Aegean College

Μαρία Χρηστάκου

MSc (c), Lecturer
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δρ. Αγγελική Παναγιωτοπούλου - Aegean College
Δρ. Αγγελική Παναγιωτοπούλου - Aegean College

Αγγελική Παναγιωτοπούλου

MSc, Ph.D
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι απόφοιτοι του BSc (Hons) Chemistry έχουν την δυνατότητα να εργαστούν ως χημικοί σε ποικίλους εργασιακούς τομείς, τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα, αλλά και ως ελεύθεροι επαγγελματίες, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι εξής κλάδοι:

 • εκπαίδευση και έρευνα,
 • χημική τεχνολογία και βιομηχανία,
 • αναλυτικά εργαστήρια,
 • νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα,
 • προώθηση προϊόντων που συσχετίζονται με την υγεία,
 • βιομηχανία ασφάλειας και χημείας τροφίμων και ποτών,
 • βιομηχανίες βιοχημικών και βιοτεχνολογικών προϊόντων,
 • περιβαλλοντικοί οργανισμοί, κ.ά.

 

Το πρόγραμμα θα εξοπλίσει τους φοιτητές με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για να προχωρήσουν αργότερα σε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές.