Το Aegean Lifelong Learning Center, ακολουθώντας πιστά την κείμενη νομοθεσία, προσφέρει για πρώτη φορά στη χώρα μας τη δυνατότητα σε κάθε απόφοιτο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης να αποκτήσει Πιστοποίηση  Επάρκειας Προσόντων ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας/ Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την παροχή  υπηρεσιών Συ.Ε.Π. στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα.

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και βρίσκεται στον κατάλογο Ιδιωτικών Φορέων παροχής υπηρεσιών Συ.Ε.Π. (ΚΔΒΜ Αρ. Αδ 2000001).

Ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού.

Συγκεκριμένα, σχεδιάζει, οργανώνει, προετοιμάζει και υλοποιεί δράσεις/σεμινάρια συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού με βάση τις θεωρίες της συμβουλευτικής και της επαγγελματικής ανάπτυξης του ατόμου, τις εκπαιδευτικές πολιτικές, το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του πληθυσμού στόχου.

Επιπροσθέτως, αποτυπώνει, αξιολογεί και ανατροφοδοτεί την επαγγελματική του πρακτική και παράλληλα αναπτύσσει σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Από την άποψη της εμβέλειας ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού καλύπτει το φάσμα των υποστηρικτικών δράσεων στην επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου δια βίου, και κυρίως σε δύο βασικούς τομείς της ζωής του: στην εκπαίδευση/κατάρτιση και στην απασχόληση.

Ειδικότερα, εκτελεί όλες τις βασικές επαγγελματικές λειτουργίες και εργασίες που αφορούν την πρωτοβάθμια παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας στην εκπαίδευση, κατάρτιση ή απασχόληση για την εξυπηρέτηση των αναγκών διαφόρων ομάδων στόχου ανάλογα με το χώρο εργασίας (π.χ. μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές, νέους, ενήλικες, ανέργους, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες κλπ.).

Σκοπός του προγράμματος είναι: 

 • Ο Σχεδιασμός, οργάνωση και προετοιμασία του πλαισίου παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Συ.Ε.Π.),
 • Η Παροχή υπηρεσιών Συ.Ε.Π  και
 • Η Αξιολόγηση, επανασχεδιασμός και διεύρυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες Συ.Ε.Π.

Με την ολοκλήρωση του  προγράμματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να :

 • Σχεδιάζει, οργανώνει και προετοιμάζει τις υποδομές, το πρόγραμμα και τα μέσα για την παροχή υπηρεσιών Συ.Ε.Π. με βάση τυπικές προδιαγραφές, δεοντολογικά πρότυπα, θεωρίες της Συ.Ε.Π., ευρωπαϊκές και εθνικές προτεραιότητες, το κοινωνικό- οικονομικό πλαίσιο και τις ανάγκες των ομάδων στόχου.
 • Παρέχει υπηρεσίες Συ.Ε.Π. σύμφωνα με τις αρχές, τις θεωρίες και τα πρότυπα ποιότητας της Συ.Ε.Π.
 • Αξιολογεί, επανασχεδιάζει και διευρύνει την πρόσβαση στις υπηρεσίες Συ.Ε.Π. και την επαγγελματική του πρακτική σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας της Συ.Ε.Π.

Το πιστοποιημένο πρόγραμμα του Aegean ΚΔΒΜ-2 υπερέχει για τους εξής λόγους:

 • Δυνατότητα πιστοποίησης επάρκειας προσόντων (πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα)  στο διαρκώς αναπτυσσόμενο επάγγελμα του «Συμβούλου Σταδιοδρομίας /Επαγγελματικού Προσανατολισμού» είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας, είτε ως Στέλεχος Επιστημονικό ΣΥΥ (Συμβουλευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών).
 • Μέγιστη μοριοδότηση σε κάθε ενδιαφερόμενο υποψήφιο εκπαιδευτή σε Δομές Δια Βίου Μάθησης (Δ.ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ, ΣΕΚ, ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, ΠΣΕΚ κλπ).
 • Σημαντικό, μοριοδοτούμενο προσόν για όλους όσοι επιδιώκουν να εργαστούν ως επιστημονικό προσωπικό σε δομές υποστήριξης και φιλοξενίας προσφύγων, μεταναστών και αιτούντων ασύλου.
 • Συγκριτικό πλεονέκτημα στις επιλογές στελεχών εκπαίδευσης και δημόσιας Διοίκησης.
 • Προσόν για εργασία ως καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό (πιστοποιημένο) σε ιδιωτικές και δημόσιες Δομές ΣΥΥ.
 • Πλεονέκτημα στις προσλήψεις Συμβούλων σε ΟΤΑ και Δημόσιους Οργανισμούς.

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 6 μήνες και διακρίνεται σε ένα θεωρητικό και σε ένα πρακτικό μέρος.

Το πρόγραμμα διεξάγεται με το μεικτό μοντέλο μάθησης (blended learning) και περιλαμβάνει:

 • To σύνολο του προβλεπόμενου διδακτικού υλικού για την πιστοποίηση του συμμετέχοντα ως Συμβούλου Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα.
 • Πλούσιο υποστηρικτικό (συναφές) επιστημονικό υλικό: e-books, πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό) και άλλο υποστηρικτικό υλικό (papers, ΦΕΚ, επιστημονικές-ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα), εργασίες-δραστηριότητες, βιβλιογραφία-δικτυογραφία και Καλές Πρακτικές.
 • Συνεχή διαδικτυακή ανατροφοδότηση.

 • Θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης – Είδη της Συ.Ε.Π. (Συ.Ε.Π. στην εκπαίδευση, την απασχόληση, εργασιακή συμβουλευτική, Συ.Ε.Π. ατόμων με ειδικές ανάγκες κλπ).
 • Ιστορική εξέλιξη και κοινωνικός ρόλος της Συ.Ε.Π. στην Ελλάδα, κοινωνικοοικονομικό και πολιτισμικό περιβάλλον.
 • Βασικοί άξονες εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών πολιτικών, νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο για τη Συ.Ε.Π.
 • Βασικά χαρακτηριστικά επιμέρους ομάδων-στόχου, πολυπολιτισμική διάσταση Συ.Ε.Π. και χαρακτηριστικά ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
 • Βασικοί άξονες εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών πολιτικών, νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο για τη Συ.Ε.Π.
 • Βασικά χαρακτηριστικά επιμέρους ομάδων-στόχου, πολυπολιτισμική διάσταση Συ.Ε.Π. και χαρακτηριστικά ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
 • Βασικοί άξονες εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών πολιτικών, νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο για τη Συ.Ε.Π.
 • Λειτουργίες Συ.Ε.Π. (Αυτογνωσία – Αυτοαντίληψη, Πληροφόρηση, Λήψη Απόφασης, Τοποθέτηση, Μετάβαση, Επαγγελματική Προσαρμογή – Ικανοποίηση κλπ) – Επιμέρους είδη και στάδια ανά λειτουργία, δράσεις και μεθοδολογία ανάπτυξης των λειτουργιών
 • Αρχές επικοινωνίας, αρχές βιωματικής μάθησης.
 • Τύποι και μορφές υποστηρικτικού υλικού Συ.Ε.Π., προδιαγραφές και λειτουργία εποπτικών μέσων και διευθέτησης χώρου παροχής Συ.Ε.Π.
 • Υλικό πληροφόρησης των χρηστών σχετικά με την Συ.Ε.Π., την εκπαίδευση, την απασχόληση και την αγορά εργασίας.
 • Διασφάλιση Ποιότητας των Υπηρεσιών Συ.Ε.Π. (έννοια, τρόποι και μέσα αξιολόγησης των υπηρεσιών Συ.Ε.Π.).
 • Διερεύνηση αναγκών ωφελούμενων.
 • Μεθοδολογία, τεχνικές και εργαλεία της Συ.Ε.Π.
 • Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Διαχείρισης Σταδιοδρομίας.
 • Υλικοτεχνικές υποδομές και μέσα παροχής υπηρεσιών Συ.Ε.Π.
 • Σχεδιασμός και Οργάνωση υπηρεσιών Συ.Ε.Π.
 • Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη των συμβούλων (έννοια, είδη, συχνότητα επιμόρφωσης, εποπτεία των συμβούλων).
 • Προβολή των υπηρεσιών Συ.Ε.Π. (δράσεις και υλικό προβολής υπηρεσιών Συ.Ε.Π.), διεύρυνση της Πρόσβασης στις Υπηρεσίες ΣυΕΠ.
 • Συνεργασία και συντονισμός των υπηρεσιών ΣυΕΠ.
 • Συμβουλευτική Κινητικότητας.
 • Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας, Μεθοδολογία Υποστήριξης και Ενημέρωσης ομοτίμων ((peer support).
 • Αξιολόγηση, επανασχεδιασμός και διεύρυνση στην πρόσβαση στις υπηρεσίες ΣυΕπ και την επαγγελματική πρακτική.

Γιάννης Ρες
Γιάννης Ρες

Γιάννης Ρες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ και συνεπάγεται πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα στο διαρκώς αναπτυσσόμενο επάγγελμα του «Συμβούλου Σταδιοδρομίας /Επαγγελματικού Προσανατολισμού» για εργασία σε δομές, φορείς και εταιρείες του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα.