To Aegean Lifelong Learning Center προσφέρει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα δια βίου μάθησης στη διοίκηση επιχειρήσεων με τίτλο “Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων”.

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον διεθνή φορέα πιστοποίησης PearsonAssured.

Pearson Assured Aegean College

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης που στόχο έχει να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει τους επιμορφούμενους στο πεδίο της διοίκησης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και ειδικά σε θέματα χρηματοδότησης.

Οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και η χρηματοοικονομική διοίκηση αποτελεί παράγοντα μείζονος σημασίας για την ανάπτυξη και την κερδοφορία τους.

Το πρόγραμμα Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων:

 • Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων της χρηματοοικονομικής διοίκησης.
 • Αναλύει και εμβαθύνει στα απαραίτητα χρηματοοικονομικά εργαλεία που χρειάζονται για την διαμόρφωση της στρατηγικής μιας μικρής και μεσαίας επιχείρησης.
 • Ο απόφοιτος του θα μπορεί να αξιοποιήσει τις πληροφορίες που του παρέχονται, ώστε να μπορεί να σχεδιάσει την στρατηγική της επιχείρησης με στόχο να την κάνει πιο ανταγωνιστική και να αυξήσει την κερδοφορία της.

Το πρόγραμμα Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων:

 • Εμπεριστατωμένη γνώση, προκειμένου οι επιμορφούμενοι να δημιουργήσουν ή να εξελίξουν την καριέρα τους σε ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν πλειονότητα στην ελληνική οικονομία και προσφέρουν τις περισσότερες θέσεις εργασίας.
 • Βασίζεται σε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτής της αγοράς: Περιπτωσιολογικές Μελέτες (case studies), επιχειρηματικά παιχνίδια (business games), προσομοιώσεις (simulations) και διδασκαλία μέσα από συγγράμματα, επιστημονικά περιοδικά αλλά και προσωπικό αρχείο του κάθε διδάσκοντα.
 • Παρέχεται δυνατότητα ευέλικτης φοίτησης: τα μαθήματα διεξάγονται απογεύματα και Σάββατο, για να διασφαλιστεί η δυνατότητα παρακολούθησής τους από τους εργαζόμενους.
 • Διδάσκουν ακαδημαϊκοί, αλλά και στελέχη της αγοράς με πολυετή εμπειρία σε εταιρείες συμβούλων εξειδικευμένες σε αντίστοιχα projects.
 • Παρέχεται πιστοποίηση από τον διεθνή φορέα PearsonAssured.

Το Πρόγραμμα καλύπτει όλες τις κύριες πτυχές της χρηματοοικονομικής διοίκησης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων εστιάζοντας παράλληλα στη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση στρατηγικής. Περιλαμβάνει τέσσερις θεματικές ενότητες.

Το μάθημα έχει ως στόχο να επιτρέψει στους εκπαιδευόμενους να διαμορφώσουν μια συνειδητοποίηση των στρατηγικών τομέων, να αξιολογήσουν κριτικά τη σχετική θεωρία και πρακτική της επιχειρηματικής στρατηγικής. Ταυτόχρονα, παρέχει την ευκαιρία να εφαρμόσουν τη θεωρία στην πράξη.

Ενδεικτικά η ενότητα περιλαμβάνει:

 • Κριτική αποτίμηση και αξιολόγηση των θεωριών της επιχειρηματικής στρατηγικής, δηλαδή των στρατηγικών 5Ps του Mintzberg, της ανάλυσης SWOT, της ανάλυσης PESTEL κλπ.
 • Εντοπισμό και εκμετάλλευση της επιχειρηματικής ευκαιρίας σε ένα σύγχρονο περιβάλλον που εξαρτάται από την ταχεία επικοινωνία, την καινοτομία, την τεχνολογία και το μάρκετινγκ.
 • Εφαρμογή της θεωρίας στρατηγικής του Porter σε ένα πρακτικό περιβάλλον – το στρατηγικό παράθυρο, εντοπισμός και ανάλυση του χάσματος, σάρωση ευκαιριών, τοποθέτηση της νέας επιχείρησης και διατήρηση της ανταγωνιστικότητας.

Η ενότητα εισάγει τους εκπαιδευόμενους σε βασικές τεχνικές λογιστικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης απαραίτητες για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Σκοπός της ενότητας είναι να εξετάσει τις γενικές αρχές της λογιστικής, των μεθόδων συλλογής δεδομένων, της διαχείρισης αποφάσεων και της παραγωγής των οικονομικών καταστάσεων, ειδικά για τις ΜΜΕ.

Οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν το περιεχόμενο και τους περιορισμούς των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.
 • Να κατανοούν τις λειτουργίες της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής.
 • Να γνωρίζουν βασική λογιστική και προετοιμασία λογαριασμών.
 • Να αξιοποιούν Αριθμοδείκτες.
 • Να εκτιμούν τα βασικά στοιχεία της καλής διαχείρισης μιας εταιρείας.

Ο στόχος της 3ης ενότητας είναι να δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να εφαρμόσουν τις χρηματοοικονομικές τεχνικές στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές και οι επιχειρηματίες. Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορέσουν να κατανοήσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τις επενδύσεις και τη χρηματοδότηση σε μια μικρή και μεσαία επιχείρηση.

Οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να προβούν στις κάτωθι εργασίες:

 • Προεξόφληση και Διαχρονική αξία του χρήματος.
 • Προϋπολογισμός κεφαλαίου.
 • Μοντέλο τιμολόγησης ενεργητικού κεφαλαίου.
 • Δομή κεφαλαίου και φόρος.
 • Options.
 • Initial Public Offerings (Δημόσιες Προσφορές).
 • Τεχνικές Εταιρικής Αποτίμησης.

Αυτή η ενότητα στοχεύει να αναπτύξει την κατανόησή σας για βασικούς τομείς που είναι κρίσιμοι για την επιτυχή ανάπτυξη μιας ΜΜΕ. Η ενότητα παρουσιάζει τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις καθώς και τις στρατηγικές οδούς που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρηματίες για να υπερβούν τις προκλήσεις σε διαφορετικά στάδια της ανάπτυξης της επιχείρησής τους.

Οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να προβούν στις κάτωθι εργασίες:

 • Ανάπτυξη στρατηγικής.
 • Εφαρμοσμένη οικονομική ανάλυση.
 • Συγχωνεύσεις και εξαγορές.
 • Διεθνής επέκταση και ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα προϋποθέτει αίθουσες εξοπλισμένες με τη χρήση Η/Υ και βιντεοπροβολέα.

Μιχάλης Ζερβός
Μιχάλης Ζερβός

Μιχάλης Ζερβός

Lecturer, MSc, PhDc, Programme Director MBA Leadership and Management Development, MBA Global Business
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το πιστοποιημένο πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Πτυχιούχους ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ Κολεγίων ανεξαρτήτως κατεύθυνσης που εργάζονται σε μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις.
 • Απόφοιτους ΙΕΚ αντίστοιχων ειδικοτήτων με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών.
 • Φοιτητές ΑΕΙ/ ΤΕΙ (3ου ή 4ου έτους) οικονομικών κατευθύνσεων.
 • Στελέχη ή εργαζόμενους οι οποίοι δεν έχουν στην κατοχή τους πρώτο πτυχίο, με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών.