To ΚΔΒΜ-2 Aegean Lifelong Learning Center προσφέρει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα δια βίου μάθησης στη διοίκηση επιχειρήσεων με τίτλο “Σύμβουλοι Προσωπικής Ανάπτυξης στο χώρο εργασίας”.

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον διεθνή φορέα πιστοποίησης PearsonAssured.

Pearson Assured Aegean College

Για την ανάπτυξη της οικονομίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο απαιτείται συγχρονισμός του εργαζόμενου ατόμου με το στενότερο και ευρύτερο περιβάλλον, ενώ απαραίτητος θεωρείται και ο προσανατολισμός σταδιοδρομίας δεδομένου ότι οι νέοι εργαζόμενοι θα ασχολούνται με μια σειρά επαγγελμάτων (επαγγελματικών σταδίων) στις επόμενες δεκαετίες. Ως εκ τούτου οι άνθρωποι που βγαίνουν στη διεθνοποιημένη αγορά εργασίας δεν θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για μια μοναδική επαγγελματική επιλογή όπως συνέβαινε στο παρελθόν.

Στο πρόγραμμα ΣΥΜβουλοι Προσωπικής Ανάπτυξης δίνεται έμφαση στην αναγκαιότητα για έγκαιρο προσανατολισμό και/ή επαναπροσανατολισμό των εργαζόμενων μέσα από τη σωστή στήριξη ΣΥΜβούλων Προσωπικής ΑΝάπτυξης.  Η ολική ανάπτυξη του ατόμου το βοηθά να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις απαιτήσεις της ρευστής και πολύπλοκης πραγματικότητας, να προετοιμάζεται κατάλληλα και να αναπτύσσει δεξιότητες σε μια διαδικασία “αυτομόρφωσης” και δια βίου μάθησης και προσωπικής ανάπτυξης.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η παροχή επιπρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων και η αντιμετώπιση των προκλήσεων ενός ρευστού εργασιακού περιβάλλοντος.

Με το τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Να έχουν αποκτήσει ένα καλό επίπεδο γνώσης σχετικά με μοντέλα και δεξιότητες Συμβουλευτικής και κυρίως με ένα αναπτυξιακό μοντέλο.
 • Να έχουν ασκηθεί και να έχουν αναπτύξει οι ίδιοι/ες βασικές δεξιότητες
 • Να συνειδητοποιήσουν το ρόλο που θα μπορούν να παίξουν σε έναν εργασιακό οργανισμό ως Σύμβουλοι Προσωπικής Ανάπτυξης.
 • Να έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικά με την έρευνα και την ερευνητική διάσταση στο ρόλο του Συμβούλου.
 • Να γνωρίζουν πώς να οργανώνουν ένα ερευνητικό πρόγραμμα Ενεργού Έρευνας με στόχο την ανάπτυξη του προσωπικού του οργανισμού όπου εργάζονται αλλά και του συνόλου του οργανισμού.
 • Να γνωρίζουν την ιστορική εξέλιξη των προσεγγίσεων στο ζήτημα της ηγεσίας, όπως και στα είδη ηγεσίας που καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία.
 • Να γνωρίζουν βασικά μοντέλα ηγεσίας και να επικεντρωθούν σε ένα σύγχρονο μοντέλο ηγεσίας που απαιτούν οι καιροί.

Οι θεματικές του προγράμματος περιλαμβάνουν:

 • Η ζωή σε κοινωνίες με αυξημένους κινδύνους (risk societies).
 • Η αυξημένη και “κατασκευασμένη” αβεβαιότητα.
 • Οι μεταβάσεις με ρίσκο.
 • Η λήψη αποφάσεων σε “μοιραίες στιγμές”.
 • Η προσωπική ανάπτυξη ως όρος για δυναμικές Μεταβάσεις & Αποφάσεις.
 • Η απαίτηση για το ολικά μορφωμένο άτομο.
 • Η συνειδητοποίηση της αξίας του ανθρωπίνου κεφαλαίου.

Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει ειδικότερα να στηρίξει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες:

 • Να ασχοληθούν με τη δική τους προσωπική ανάπτυξη που είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επαγγελματική τους ανάπτυξη, για την ευελιξία τους στην αγορά εργασίας, και για την ανάπτυξη της ικανότητάς τους να προσανατολίζονται και/ή να επαναπροσανατολίζονται επαγγελματικά κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους με στόχο το συγχρονισμό των δικών τους προσωπικών στοιχείων και ρυθμών με εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας.
 • Να αποκτήσουν πιστοποιημένα προσόντα που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων όπου αυτοί θα προσληφθούν.
 • Να είναι περισσότερο ευέλικτοι στην αγορά εργασίας και να μην περιορίζουν τις δυνατότητές τους για απασχόληση με βάση μόνο το πτυχίο τους από την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την τυπική εκπαίδευση που απέκτησαν.
 • Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα συμβάλλουν στην στήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης στελεχών οργανισμών συνδέοντας θεωρίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και ηγεσίας.
 • Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον διεθνή φορέα PearsonAssured.

Το πιστοποιημένο πρόγραμμα “Σύμβουλοι Προσωπικής Ανάπτυξης στο χώρο εργασίας” αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες 30 διδακτικών ωρών η καθεμία που καλύπτουν το σύνολο του γνωστικού αντικειμένου.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος των 30 ωρών θα παρουσιαστούν θεωρητικά ζητήματα, έννοιες, αρχές και μέθοδοι που σχετίζονται με παραδοσιακές προσεγγίσεις στο ζήτημα της ηγεσίας και θα εντοπισθούν οι αδυναμίες τους για τη σημερινή εποχή.

Ενδεικτικό περιεχόμενο:

 • Διοίκηση και Ηγεσία: ορισμοί και ρόλοι.
 • Η εξέλιξη των μοντέλων οργάνωσης επιχειρήσεων σε σχέση με τη σταθερότητα του περιβάλλοντος.
 • Μοντέλα ηγεσίας.
 • Ένα κριτικό αναπτυξιακό  μοντέλο ηγεσίας.
 • Βιώνοντας τις δεξιότητες που απαιτούνται σήμερα μέσα από μια δραστηριότητα βιωματικής μάθησης.
 • Δυναμική της ομάδας και επιβίωση του εργασιακού οργανισμού.
 • Η δια βίου μάθηση ως στάση και στρατηγική για οικονομική ανάπτυξη.
 • Η σπουδαιότητα της προσωπικής ανάπτυξης του ηγέτη για την ανάτυξη των εργαζομένων και του συνόλου της επιχείρησης.
 • Γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να χαρακτηρίζουν έναν/μία σύγχρονο/η ηγέτη για να μπορεί να οδηγήσει τον εργασιακό οργανισμό στην ανάπτυξη.
 • Ανάλυση της κουλτούρας που χρειάζεται να χαρακτηρίζει ένα σύγχρονο οργανισμό και τη διοίκησή του.
 • Σύμβουλοι Προσωπικής Ανάπτυξης σε μια επιχείρηση: Ορισμός και ρόλοι.

Σκοπός της διδακτικής αυτής ενότητας είναι να ενημερώσει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες να συνειδητοποιήσουν τους παράγοντες που εμπλέκονται στη διαδικασία μιας μετάβασης από γνωστές σε άγνωστες καταστάσεις καθώς και να δείξει τρόπους και δεξιότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση μεταβάσεων.

Η συνειδητοποίηση σχετικά με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για επιτυχείς μεταβάσεις οδηγεί στην ανάπτυξη αυτογνωσίας καθώς και των προσωπικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων που χρειάζεται να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι/ες. Η διδακτική ενότητα στοχεύει επίσης να βοηθήσει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες να γνωρίσουν τις διαδικασίες και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξη μιας σύγχρονης κουλτούρας σε έναν εργασιακό οργανισμό.

Στο τέλος του προγράμματος αυτού οι εκπαιδευόμενοι/ες θα πρέπει να αναπτύξουν:

 • Γνώση σχετικά με το θέμα της μετάβασης και με τα στάδια που περνάει κανείς κατά τη διαδικασία της μετάβασης.
 • Γνώση για τις επιπτώσεις της μετάβασης στην αυτοεκτίμηση του ατόμου.
 • Υψηλότερη αυτοεκτίμηση και θετικότερη αυτοαντίληψη, παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στο να μην καταλαμβάνεται κανείς από αίσθηση πανικού σε καταστάσεις μετάβασης που μπορεί να του φαίνονται χαοτικές και να μπορεί αντίθετα να αξιολογεί με ηρεμία και ψυχραιμία τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή του για την αντιμετώπιση της μετάβασης.
 • Δεξιότητες κριτικής σκέψης μέσα από την κριτική ανάγνωση ποικίλων πληροφοριακών κειμένων αλλά και των εντοπισμό χρήσιμων κοινωνικών φορέων για ‘δικτύωση’ μαζί τους.
 • Προσωπικές δεξιότητες οι οποίες διευκολύνουν τον κριτικό συνδυασμό εσωτερικών και εξωτερικών δεδομένων ή του εαυτού και του κόσμου και με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουν σωστές διαδικασίες στη μετάβαση
 • Διαπροσωπικές δεξιότητες (π.χ. ενεργός ακρόαση, ενσυναίσθηση, θετικό ενδιαφέρον για τους άλλους), έτσι ώστε να μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας σύγχρονης κουλτούρα στον εργασιακό οργανισμό που θα εργαστούν.

Μετά την ανάπτυξη βασικής γνώσης και δεξιοτήτων στις προηγούμενες διδακτικές ενότητες, βασικός σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να δοθεί στους/στις εκπαιδευόμενους/ες η ευκαιρία να προχωρήσουν ακόμη περισσότερο την επαγγελματική τους ανάπτυξη μέσα από:

 • τη διδασκαλία βασικών θεωρητικών προσεγγίσεων στη Συμβουλευτική, κυρίως μη κατευθυντικής προσέγγισης.
 • Τη λεπτομερέστερη διδασκαλία ενός αναπτυξιακού μοντέλου στη Συμβουλευτική και τη σύγκρισή του με προσεγγίσεις που επιδιώκουν την πρόληψη ή τη θεραπεία.
 • Τη διδασκαλία βασικών δεξιοτήτων Συμβουλευτικής που είναι ουσιαστικές διαπροσωπικές δεξιότητες.
 • Την άσκησή τους στην ανάπτυξη δεξιοτήτων Συμβουλευτικής.
 • Την αυτοαξιολόγησή τους σχετικά με τις δεξιότητες αυτές.

Το πρόγραμμα προϋποθέτει αίθουσες εξοπλισμένες με τη χρήση Η/Υ και βιντεοπροβολέα.

Το πιστοποιημένο πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Σύμβουλους Σταδιοδρομίας για μια δυναμική προσέγγιση στο έργο τους.
 • Πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης που θα εργαστούν σε οργανισμούς όπου εμπλέκονται ανθρώπινες σχέσεις.