Η Σχολή Ανθρωπιστικών-Κοινωνικών Επιστημών του Aegean College προσφέρει ένα διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδικής αγωγής που οδηγεί στον τίτλο MSc Early Childhood Education with Special Needs (Μεταπτυχιακό στην Προσχολική και Πρώιμη Σχολική Εκπαίδευση με ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή) το οποίο εμβαθύνει σε πρακτικά και θεωρητικά γνωστικά αντικείμενα.

Το μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή προσφέρεται σε συνεργασία με το κρατικό βρετανικό πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church University.

CCCU Aegean College

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε  ένα ευρύ φάσμα αποφοίτων Παιδαγωγικών και Κοινωνικών Σχολών και επαγγελματιών συναφών κλάδων: εκπαιδευτικοί και παιδαγωγοί, σχολικοί σύμβουλοι, λογοθεραπευτές και επαγγελματίες του κλάδου της Ψυχικής υγείας μπορούν να το παρακολουθήσουν.

Επιπλέον,  είναι σχεδιασμένο με τρόπο ώστε να προάγει τη γνώση πάνω στις θεωρίες της ειδικής παιδικής και να υποδείξει μέσα με κριτικό τρόπο πώς εξειδικευμένες μέθοδοι παρέμβασης μπορούν να εφαρμοστούν στην εκπαιδευτική πράξη.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του προγράμματος αναπτύσσουν δεξιότητες απαραίτητες για την αξιολόγηση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και τον σχεδιασμό αποδοτικών προγραμμάτων υποστήριξης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες ή ειδικές ανάγκες.

Παράλληλα, το πρόγραμμα εστιάζει στην αλληλεπίδραση με τα παιδιά και στη συνεργασία με γονείς, εκπαιδευτικούς και λοιπούς επαγγελματίες στο πλαίσιο διεπιστημονικών ομάδων.

Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για εκείνους που επιθυμούν να αναπτύξουν ερευνητικό έργο και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό.

Οι σπουδές Ειδικής Αγωγής στο Aegean College διακρίνονται διότι:

 • Στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου φιλοξενείται ένα υπερσύγχρονο  εργαστήριο Παιδαγωγικών σχεδιασμένο με  γνώμονα τα πλέον πρόσφατα διεθνή εκπαιδευτικά και επαγγελματικά πρότυπα στον τομέα της Παιδαγωγικής. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα χώρο προσομοίωσης επαγγελματικών συνθηκών.
 • Το Aegean College συνάπτει αποκλειστικές συνεργασίες με τους κορυφαίους επαγγελματίες και επιστήμονες του χώρου της Ειδικής Αγωγής.
 • Το Aegean College διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια και διαλέξεις πάνω στα γνωστικά αντικείμενα του τομέα, τα οποία πραγματοποιούνται από guest speakers, ακαδημαϊκούς και ερευνητές.
 • Τα μαθήματα διδάσκουν διακεκριμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες του κλάδου της Ειδικής Αγωγής.
 • Οι φοιτητές Ειδικής Αγωγής πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση σε ένα πολύ ευρύ δίκτυο νηπιαγωγείων, παιδικών σταθμών και κέντρων φροντίδας παιδιών με ειδικές ανάγκες.
 • Το πρόγραμμα παρέχει τις πλέον επικαιροποιημένες γνώσεις στο χώρο της Ειδικής Αγωγής τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
 • Το Aegean College συνάπτει επιστημονικές συνεργασίες και οι φοιτητές του συμμετέχουν σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα για την εκπόνηση επιστημονικών άρθρων και ακαδημαϊκών συγγραμάτων.
 • Οι φοιτητές Ειδικής Αγωγής συνεργάζονται με φοιτητές άλλων τομέων στο πλαίσιο διεπιστημονικών ομάδων παρέμβασης.
 • Το Aegean College φιλοξενεί εκδηλώσεις με τεράστια απήχηση στις οποίες εμφανίζονται κορυφαία ονόματα του χώρου της Ειδικής Αγωγής όπως το 1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο Ειδικής Αγωγής και Ειδικών Θεραπειών.
 • Το μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή προσφέρεται στην Αθήνα.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει 180 πιστωτικές μονάδες/credits Βρετανικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Επιπέδου 7  ή 90 ECTS.

Κατά το πρώτο έτος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν υποχρεωτικά τέσσερα βασικά μαθήματα και δύο μαθήματα εξειδίκευσης.

Τα μαθήματα εξειδίκευσης περιλαμβάνουν Πρακτική Άσκηση στην Ελλάδα σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ή/και σχολικές μονάδες γενικής αγωγής όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η πρακτική διάρκειας 300 ωρών είναι βεβαιωμένη από τον επόπτη καθηγητή και τον υπεύθυνο της σχολικής μονάδας και περιλαμβάνει παρατήρηση, σχεδιασμό μαθημάτων ή εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, συμμετοχή στη διδασκαλία και απαραιτήτως εποπτευόμενη αυτόνομη διδασκαλία ή εκπαιδευτική παρέμβαση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κατά το δεύτερο έτος σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν δύο ακόμα μαθήματα και συγγράφουν τη Διπλωματική Εργασία.

 • Θεωρίες Παιδικής Ηλικίας και Αγωγής (Theories of Childhood and Education).
 • Ανάπτυξη Ηγεσίας στην Προσχολική και Πρώιμη Σχολική Ηλικία (Developing Leadership for Early Childhood).
 • Σύγχρονα Θέματα στην Προσχολική και Πρώιμη Σχολική Εκπαίδευση (Contemporary Issues in Early Years Education).
 • Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση και Πολυγλωσσικές Τάξεις (Multicultural Education and Multilingual Classes).
 • Ανάπτυξη, Μάθηση και Οργάνωση Διδακτέας Ύλης στην Ειδική Αγωγή (Development, Learning and Curriculum in Special Needs).
 • Εντοπισμός και Εκπαίδευση Μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες/Ικανότητες (Identification and Education of Learners with Special Educational Needs).

 • Μεθοδολογία Έρευνας στην Εκπαίδευση (Research Methodology in Education).
 • Μεταπτυχιακή Εργασία (Post-Graduate Dissertation).

Δρ. Λίντυ-Σάννυ Μακ Μάλλεν
Δρ. Λίντυ-Σάννυ Μακ Μάλλεν

Λίντυ – Σάννυ Μακ Μάλλεν

Dr.Λίντυ - Σάννυ Μακ Μάλλεν, Senior Lecturer
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι κάτοχοι του μεταπτυχιακού τίτλου MSc in Early Childhood Education with Special Needs μπορούν να εργαστούν σε κέντρα προσχολικής και ειδικής αγωγής στον Ιδιωτικό και τον Δημόσιο Τομέα, καθώς και να σταδιοδρομήσουν καθώς και να σταδιοδρομήσουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα σε παιδικούς σταθμούς, σχολεία, νηπιαγωγεία κ.ά.

 • Στο ΦΕΚ 12 τ.Α’/24.01.2020 Νόμος 4653 αναφέρεται Άρθρο 50: Τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 Η παράγραφος 5 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Για τη διακρίβωση των προσόντων του προσωπικού της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: α) Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον […Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.] ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού, β) οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο.».

Προετοιμάζονται, επίσης, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.