Βασιλίνα Βαϊοπούλου

Η Βασιλίνα Βαϊοπούλου είναι καθηγήτρια Αγγλικών, απόφοιτος του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει μεταπτυχιακή εξειδίκευση (στο πλαίσιο της οποίας έλαβε πλήρη υποτροφία αριστείας) στη «Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας» από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π) καθώς και στη διδασκαλία σε παιδιά και εφήβους με μαθησιακές δυσκολίες από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α). Επιπλέον, είναι πιστοποιημένος χορηγητής του ψυχομετρικού εργαλείου «Λογόμετρο» για κλινική και ερευνητική χρήση αναφορικά με την ανίχνευση δυσκολιών σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

Είναι κάτοχος Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π). Επιπροσθέτως, παρακολούθησε με επιτυχία το ετήσιο πρόγραμμα επιμόρφωσης «Διγλωσσία και διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας», που διενεργείται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και προγράμματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Διαθέτει την πιστοποίηση «Microsoft Office Specialist Master» στις ενότητες PowerPoint, Word, Excel και Access. Παράλληλα, παρακολουθεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Data Science and Machine Learning», προσφερόμενο στην Αγγλική Γλώσσα από το Ε.Α.Π.

Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία σε εκπαιδευτικές δομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη, στην εκπαίδευση ενηλίκων καθώς και στην ειδική αγωγή.