Θεόδωρος Π. Κόκκινος

Ο Θεόδωρος Π. Κόκκινος γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έγινε δεκτός ως μεταπτυχιακός υπότροφος εσωτερικού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) στην ειδίκευση «Διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων». Αφού εκπλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία ως Έφεδρος Δεκανέας Πεζικού, αναγορεύθηκε Διδάκτορας Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2014 (βαθμός «άριστα ομόφωνα»).

Το επιστημονικό του έργο συνίσταται στη δημοσίευση εργασιών σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά περιοδικά, Πρακτικά Συνεδρίων και συλλογικούς τόμους, καθώς και στη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει επιμεληθεί τον Τιμητικό Τόμο για τον πρώην Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Α. Δανασσή-Αφεντάκη. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εμπίπτουν η διαφοροποιημένη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος, η αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων στη διδασκαλία καθώς και η εκπαίδευση εκπαιδευτικών.

Εργάζεται ως εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει ως μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής»). Έχει εργαστεί ως ερευνητής στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΣΠΑ 2014 – 2020) με αντικείμενο την ανάλυση και σχεδίαση εφαρμογής εκπαιδευτικού παιχνιδιού με έμφαση στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.

Επίσης, στο πρόγραμμα «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα – ΚΑΛΛΙΠΟΣ+». Έχει διδάξει ως συμβασιούχος διδάσκων (Π.Δ. 407/80, βαθμίδα Λέκτορα και Ακαδημαϊκού Υποτρόφου) στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο «Σχολική Πρακτική Άσκηση: Διαφοροποίηση της διδασκαλίας στο γλωσσικό μάθημα σε τάξεις μεικτών ικανοτήτων» και «Άσκηση διδακτικών δεξιοτήτων μέσω μικροδιδασκαλίας». Επίσης, έχει διδάξει στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο τη «Διδακτική Μεθοδολογία».

Έχει εργαστεί ως Επιστημονικός Συνεργάτης με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο στην ΑΣΠΑΙΤΕ Πελοποννήσου, όπου έχει διδάξει και το αντικείμενο της «Πρακτικής Άσκησης Διδασκαλίας». Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2012 υπήρξε Συνεργάτης του Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την εποπτεία και οργάνωση της Πρακτικής Άσκησης Διδασκαλίας των προπτυχιακών φοιτητών των Τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας και Ιστορίας & Αρχαιολογίας. Έχει ασκήσει επιμορφωτικό έργο σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ Επιπέδου ΤΠΕ) καθώς και τη διδακτική φιλολογικών μαθημάτων.